دکتر سید احمد مشیری شریعت پناهی

جستجو:

صفحه آغاز
اصلی
شعر بدون نقطه
شعر بود و نبود
شعر چهار قافیه
شعر خدا طبیب شفا
شعر زشت و زیبا
شعر گلدسته
شعر لوزی
شعر مثلث
شعر مشترک
شعر مکرر
شعر مناظره
شعر هست و نیست
شعر هم مطلع هم قافیه
شعر همگون مقدم
شعر همگون موخر
نثر بدون نقطه
نثر همگون مؤخر
نثر همگون مقدم

   
   
   
   

نظرات و پیشنهادات

ورود به صندوق پستی

DR_AMoshiri@sameshemoshiri.com

 

شعر بدون نقطه

 سروده دکتر سید احمد مشیری شریعت پناهی

 

 

دلارامــي گـــل آلالـــه مـــــا          

                        مـه مـا لالــه روي عالــم آرا

گهي در صلح و گه در داد و دعوا

                        مرا آواره كردي كوي و صحرا

 

*************************

 

دلـارامــي اي آرام دلـهـا

                        گـل آلـالـه ، مــاه عالم آرا

اگر صدها ادا داري و اطوار

                        كه مي آري دواي درد ما را 

 

*************************

 

كه را گم كرده اي در كوي دلها

                    كـه ما را كرده اي رسواي رسوا

هــلالي در سر هر مـوي داري

                    كه دل در دام او گم كرده رَه را

 

در ســر كـوي مـَهَــم آمــــاده ام

والـــه ام آواره ام دلـــــــداده ام

مي دهم ســر مي دهم دل هر دمي

عـــــالــمــي را در ره او داده ام

 

*************************

 

دلم كرده هــواي كـــوي او را

هـوس دارد گــل مـهروي او را

اگـر صَـرصَـر مرا هــمراه گردد

دهــد مـا را عـطـرِ مـوي او را

 

*************************

 

مــوي را دامِ رَهِ ما كرده اي

روي را لُـؤلـؤ لا لا كـرده اي

روي گــلها را رسوا كرده اي

كوي ما را هم مُطّرا كرده اي

 

مــه ما در سرا دلـداده هـاي والـه اي دارد

       سَـر هَر طُـره مو عـطر صدها لالـه اي دارد

دلم مسـرور مي گردد اگـر دلدار مـا گردد

      مهي كو طره اي درگرد رو را هـاله اي دارد

 

*************************

 

قــطعه هــاي لاله ها همراه سار

مي دود در كوه و در هر كوهسار

هــمـره او عـطـر گُـلها مي دود

مــوسم گـل دارد او صدها سوار

 

*************************

 

هــر دم كـه هـواي ماه رسوا دارم

در ســر هـوس مـِي گـوارا دارم

اي ماه دَرآ دَرآ كه كامي دهـي ام

رطــلي ره هــر راه مــداوا دارم

 

كردم كرده اي رطل مي را دهي

دهــي مــرهمي در دما را گهي

ره دل هـوس مي دهد در سري

مــرا اي گـلـم سـروري و مهي

 

*************************

 

موســم گل رسد مرا رطـل دَمادَمـي دهي

  وعـده وصـل را دهـي اي مه ما گهـي گهي

موعد ما اگر رســد كــام دلي مرا رســـد

  درد مـرا دوا دهـد روي گُلــي روي مَـهي

 

*************************

 

معمار دل آورده دل در طُرّه هاي دام مـو

آواره كـرد و واله ام كِــردار و كـار لاله رو

هر سو مرا دامي رها كرده مه مهروي مــا

اي واي دارد صد ادا ، در طارم هر موي او

 

دو صــــد دل در هتلال طُرّه مو

همه در كـــاكُلي آورده مـهرو

مـرا آواره و هم والــــه كــرده

دَوَد هـر سو دلـم در دام گلرو

 

*************************

 

دارد مي لعل مَهَم طعم مي دَه ساله اي

هر سوي روي مـاه او دارد گـل آلاله اي

در طُرّهاي موي او عطر گل هر لاله اي

مو گرد رو در ماهرو آورده ماه و هاله اي

 

*************************

 

دلي گم كرده ام در كــوي دلدار

مــرادم كـي دهـد مهروي طَرّار

هـــلال طُــرّه مـهــروي مَـكّار

دل رســـواي مــا را كَرده آوار

 

كوي دلداده طلوع كرده مـهي

دام دل آورده هر دم در رهــي

صد گره داده سر هر طُرّه مــو

مي دهد درد و اِلـم را هر گَهي

 

*************************

 

آمده در كوي ما سروي ، گلي ، طَرّاره اي

كــام دل مــا را دهـد والامه مـكاره اي

طــره مـو را دمــا دم مي دهد عور و ادا

او دل آواره را كــرده مــگر گـهواره اي

 

*************************

 

روا مــدار كه دردي رَسـد مَــرا اِي دل

مدد اگر دهــي ام مـي رسم مها ساحل

اگـر كه در ســر مهر آوري دل مــا را

وصـال و وصلي وكامي رسد مرا حاصل

 

مــاه مــا اي ســــرو والاي ارم

مي روي كي در ره مهر و كَرَم

كــرده اي آواره و رســـوا مــرا

كي مرا ره مي دهي سوي حرم

 

*************************

 

رطل مي در لَعلِ رو داري اگر

ده صُراحي را هــوس دارم اگر    

وعده وصلي دهــي هردم مرا

وَعــده داده رسد در هر سحر

 

*************************

 

اي كه داري رطل مي در لعل رو

كي دهــي كــامي مرا اي ماهرو

حــاصل عـمرم هدر كردي دورو

كـــي دهـي دلــداده را سِِِرّ مگو

 

عـطر گـل دارد سر هر مــوي او

مي دَوَد دل در هـواي كـوي او

مي دهد هـردم مرا سُكري دِگـر

مــهر او عـــور و اداي روي او

 

*************************

 

در دمـدمه سحر درآمــد مه ما

كــامي دَهَدَم مــاه دلارا ما را 

هر طُــرّه مـو دام دلــي آورده

دارد هوس دلي كه دارد سودا

 

*************************

 

كـــي رســد مــهروي مــا همراه گُل

كـي دهــد مــا را مـه مـا رطـل مُـل

هر كسي را در سماع آرد هواي كوي او

مــوسـم گـلها درآرد رود آواي دُهـُل

 

كـار دل كـي سوي ساحل مي رسد

كــي مــرا آمــالِ هـر دل مي رسد

ســـــالـهــا در وَرطِـــــه دوري او

عمر را كردم هدر آلام هائل مي رسد

 

*************************

 

اگــر در طُــرّه ها آري سـلاسل

مـــرا آواره مـي دارد مـها دل

مرا كي مي دهي كامي و وصلي

دواي درد ما كي گردد حاصل

 

*************************

 

كو سواري كه رسد در سحري

آورد طــالع ســعـدِ دگـــري

دهــد اســـرار الهـــي مـا را

آورد مـــهر و مهي در سمري

 

لــولي مــا هم در آمــد سوي ما   

مــالِكِ مُـــلكِ دل گـلـروي ما

مــحـرم اســرار مـا اي مـــاهرو

عرصه كردي مهرِ دِل در كوي ما

 

*************************

 

روي مــهرو همه سو گل دارد

لعــل روي مــه او مــُُل دارد

گر كه سِحرَم كرده دلدارم مرا

عـــطرهـا در سر كـاكـُُل دارد

 

*************************

 

گــل آلالــه در گــهواره آمد

هـواي عطر گل همواره آمد

درآمـــد طائري ســرداد آوا

كه سوي او گلي مهواره آمد

 

اي ســـرور اهــــل كــرم

     رَه دِه مــرا سـوي حَــرَم

گـردم مــــطـــاع امــر او

     هر مَسلَــكي را وارَهَـــم

 

*************************

 

عـطر گل لالــه دهد سـرو ما

      كرده همـه درد دلــم را دوا

در لـحدم گر كه رسـد ماهرو

     مي دهــدم روح دگـر او مـرا

 

*************************

 

كرده رها هر گل صــحرا رِدا

عــطر گلي داده هوايِ سَما

مــحرم او گردد اگر طائري

عور و ادا مي دهد او را دوا

 

گـل را مگر گــم كرده اي در طُرّهاي موي او

ره را مــگر گم كرده اي در هر سرا و كوي او

در وادي دلــدادگــــي دل در ره او داده اي

دائم و هر دم مي روي در هر رهي در سوي او

 

*************************

 

كــي آوري رو ســوي ما

        مهـــروي ما آهــوي مـا

سِــر و سَّري داري مـگر

       در درد و دامِ كــــوي ما

 

*************************

 

مــهر وي ما آورده گـل محسـور كرده راه را

آورده در رو طُـــرّه را مـسطور كرده ماه را

راه دگـر را مي رود معمور دلـها هـر گـهي

در راه وصل و كام ما سد كرده هر درگاه را

 

در رَگِ گــل ، عـطر داودي دَوَد

رَطـل مُل در كـاكُل او مي دَمَد

در ره هر كـوه و صــحرا ، دَرّها   

ســوي مـهروي دلارا مـي رود

 

*************************

 

حـوري مـا اگر رسد كـام دلي مـرا رسد

همــره هــر اداي او درد مرا دوا رســد

گــويِ دلـــم اگر رود در ره طُُرّه هاي او

سُرور و مِهر روي او در دل هر گدا رسد

 

*************************

 

حـــامِلِ مَحـمِلِ دِل طُـرّه مو

دل رود در ره او در هر ســو

هـر كه در دام دلارا مــي رود

والــــه و آوارهِ اطـــــوار او

 

هــلاكم كــرده مهرو در ره دِل

مــرا درد و مـلالي كرده حـامِل

مــه مــا داده عَــهدِ هر سُروري

كه مي گردد وصال و كام حاصِل

 

*************************

 

موسـم گل آمده در هــاي و هو

رطــل مي آمـاده كرده ماهرو

عـهد كرده در رسـد در دور مي

آمــده دلدار ، گو ، دلداده كو

 

*************************

  

حـلول طُرّه هاي موي دلدار

دل آواره ام را كـــرده آوار

طلـوع مهر او در دل درآمد

مرا اطــوار او كرده هوا دار 

 

وصل او مي دهد دلم را سود

وه كـه كرد عالم مرا محمود

رطــل مي همره گل و دلدار

داده مــا را مـواعـِد مسـعود

 

*************************

 

دلارامـــي گــــل آلالـــه مــا

مـــه مــا لاله روي عــالــم آرا

گهي در صلح و گه در داد و دعوا

مــرا آواره كـردي سـوي صـحرا

 

*************************

 

دلارامـــي مـــرا آرام دلهــا

گـــل آلالـه ، مــاه عالم آرا

دواي درد مـا را داري اي مه

دلم كي گردد اي ماها مداوا

 

مــوسم آلالــه و گــل مي رسد

در ره ما عـطر كــاكُل مي رسد

دور مــي آرام مـي دارد دلـــم

در صُراحي هاي ما مُل مي رسد

 

*************************

 

اگـر آواره ام در كـوي و صـحرا

ولــي دارد دلم سـوداي او را

مرا هر دم رسـد دردي و آهي

مــگر مـهروي ما آراد مـدارا

 

*************************

 

 كــي آوري رو ســـوي ما

   دل آوري در كــــوي ما

         آرام دل گـــــردي مـــرا

   مهر آوري مــهروي مــا

 

روي مهروي دلم گل دارد

لعل سُكر آور او مــُل دارد

سِحر كرده دل رسواي مرا

عــطرها در سر كاكُل دارد

 

*************************

 

ساحره اي ، عالم اســرار ما

محـرم مائي و هــوا دار ما

كرده گل رو ، رِدا را رهـــا

عور و اَدا آمده در كـ ار ما

 

*************************

 

عــطر گل لاله دهد سرو ما

كــرده همه درد دلـم را دوا

در لحدم گر كه رسد ماهرو

مـي دَمَد او روح دگر او مرا

 

عـطر گل لاله دهد سَرو ما

مـي دهَدَم حال دگر او مرا

در ره او مي دَوَم و مي روم

درد اگـر داده دهد هم دوا

 

*************************

 

وعـده ها دادي مرا مهروي مـا

لاله و گـل آوري در كــوي ما

وعده وصلي كه دادي كِي رَسَد

آورد صـــدها سروري سوي ما  وري در

 

 

*************************

 

اي مــاه اگر داري طَــرّاري و مكـاري

       در كــارِ دل رسوا سـرداري و سـالاري

اصراري و الحاحي داري كه سحرگاهي

       آري دل دلــداده در عَــرصـه طَـرّاري

 

راه طـــراري دل دارد مـــه طَــــرّار مـا

مـــي دهد اطــوار هر دم ســاحِرِ مَكّار ما

گر كه دَردَم مي دهد هر دم مه مهروي ما 

صــــد گـــره آورده در كــار دل آوار مـا

 

*************************

 

ره مـا گل در آمد لاله آمد

سر هر كوه صد آلاله آمـد

مَهَم را اگهي ده موسم گل

دل و دلـداده هر ساله آمد

 

*************************

 

هلاكم كرده در سوداي دل او

گل سر را رها او كرده هر سو

دلــم در دام دارد لــولي مـا

رهائي كي دَهَد دلدار مــهرو

 

ره دل را رود گر ماه دلدار

                          مرا مسرور دارد ماه طَـرّار

مرا گر وعده وصلي دهد او

     سرم را آورم هر دم سَرِ دار

 

*************************

 

داده مــرا عـــطر گلــي اگهــي

آمده اي كـــام دلـــي را دهي

گاه و وصال اي مه ما مــي رَهي

راه دگــر ســوي دگر در رَهـي

 

*************************

 

مــوسم آلاله و گـــل مي رسد

همره او عطر كــاكُل مي رسد

گركه دلدارم رسد در كـوي ما

در صُراحي هاي مامُل مي رسد

 

اگـــر آواره ام در كــوه و صحرا

ولـي دارم گُــلي مــهرو دلارا

دمادم مي دهـــد دردي و آهي

كه گردد هر دلي رسواي رسوا

 

*************************

 

دل مــي دود در ســــوي او

     در دام مــــوي و روي او

هـــــم والـــــه و آواره ام

     در كـوي او در كـــوي او

 

*************************

 

دل هوس دارد رَوَد در سوي او

مــي دَوَد در طُــرهاي موي او

دارد اسـراري دلــم در وصل او

طــالعي دارد دلــم در كوي او

 

حاكـم دل آمده در سوي ما

واله دل آمــده در كــوي ما

دارد او هر دم هوائي و هوس

مهر كـي دارد مَهِ مهر وي ما

 

*************************

 

مـها داري مِي سكُري دل آرا

كه سِحرَم كرده اي آرام دلها

اگـــر عطرِ گلي همراه داري

دوائــي ده مرا گــردم مداوا

 

*************************

 

مراد ما كه حاصل گردد اي دل

كِـه مي گردد هلال روي كامل

مــرا ده وعــده وصــلي دلارا

مــده مــا را دگر سم و هلاهل

 

هر كه در ســر هـوس روي دلارا دارد

در هــمه حال دلي واله و رسـوا دارد

راه دلــدادگي و رسم هـوس كاري دل       

در سَــرِ هر كه رَوَد مرگ مــداوا دارد

 

*************************

 

ســد راهـم طُرّه ، اي مـــه كــــرده اي

     هر كه را در كوي دل آگاه و اگه كرده اي

داده اي هـــر دم مـــرا درد و اِلَـــــم

     اي كه ما را واله درگاه و درگه كــرده اي

 

*************************

 

مـه درآمد سوي ما هر مـاه كامل مي رود

    هـــمره دلدار ما صد سلسله دل مي رود

گر كـــه مهرو همره دلداده رســـوا رود

   هر دلي اسوده گردد سوي ساحل مي رود

 

دلا مه مي رسد اسوده دار دل

گلي هر سو دمد در هر رهِ گِل

دمـا دم مِي دهد روي مــه او

كه گردد در دل ما سُكر كامل

 

*************************

 

صــد گره در كـاكل مو دارد او

      هاي و هو آورده هر سو لاله رو

در ره مــا كــرده دامي را رها

      هر دم آواي مي دهد دلداده كو

 

*************************

 

اگر اهل دلــي و اهـل حـالي

   رها گـردم مـها امر محـالي

دل مـا را مــها در دام آري

  اگر ما را دهي رطـل هلالي

 

سـائل دل را مها مالي دهي ؟

والـه را اي ماه احوالي دهي ؟  

در ســراي وكويِ دل آواره ام

لعل رو را كي دهي حالي دهي

 

*************************

 

در سحر آمـدم اي ماه مرا كام دهي

    مي لَعلي دَهي و هر دَمَم آرام دهي

دل آسوده دهي دوري اوهام دهي

    داد دل را دهي و مرهم آلام دهي

 

*************************

  

كـي مرا وعــده وصـلي دلارام دهد

    عهد را كرده ادا لولــي ما كام دهد

در دلم گر كه هواي گل او را دارم

    دل رسـواي مرا حالي و آرام دهـد

 

مي رسد هر سوي آواي دهل

داده مهرو  سورِ دورِ رطلِ مُل

گر عطاي مهر او ما را رســد

مي دهد ما را دمادم عطر گل

 

*************************

 

اي مها گر عطر گل را حــاملي

در ره دلـدادگي هـا کــامـلي

هر دمي سُکري دهي دلداده را

آوري در طــره مـو هر دلـي

 

*************************

 

مگو در هر سَرا هر سِّر دل را

که دردي مي رسد ما را دلارا

دوا کي مي دهي درد دلم را

که عمري کرده ام دل را مدارا

کـي دهي ما را مه ما لـعل رو

آوري هــردم دلـم در دام مو

سَـر دهم در راه دل اي ماهرو

سِّــرو اسرار مرا اي مـه مگو

 

*************************

 

مـاه کـامل در هـواي کوي ما

آگــهي داده رسد مهروي ما 

طائري هم داده آوا در سـحر

مي رسد دلدار ما در سوي ما

 

*************************

 

مـرا عطر گـل او کرده مـسحور

      دلم را کرده در هر طُّره محسور

دلا رو آگــهي ده مــدعــي را

       مـرا روي مـه او کـرده مسرور

حـامل دلـهاي ما ، سـلسله مـوي او

صد هوسي در دلم کرده گل روي او

طُّـــره طَّــرار را دام دلـــم کرده او

مي رَمَم و مي روم در حـرم کوي او

 

*************************

 

کـي رسـد آرام دل گردد مرا

درد ما را کي دهد مـهرو دوا

موي را دامـي ره ما کـرده او

کــاکل مو کـي مرا دارد رها

 

*************************

 

لـؤلــؤ لالاي مـــا آرام مــا

     روي گــل داري و عطر لاله را

کي سحر گردد درائي سوي ما

     درد و ســوداي دلم گـردد دوا

حـلم دارم در دلــم اما کـمي

    سهم ما کـاهي و گاهي درهمي

هر مه و مهروي را دارم هوس

    دِه الــها دردما را مــرهــمي

 

*************************

 

اي لالـه صـحرائي مهروئي و مـعصومي

در راه دلي اما مـعـدومي و مصـدومي

آواي هــر سمعِ هر سُـهره را مــحرومي

در طالع وصل اي گل دلداده محکومي

 

*************************

 

داده اي رطل دمــادم هرگاه

کــرده اي سِّـر دلــم را آگاه

گَر مي لعل دهي اي دلــدار

داده اي طالع سعدي اي ماه

دلــم در دام دارد طـــره مــو

    هــلاکم کرده در سـوداي دل او

رهــائي کــي دهد ما را گل ما

     که کرد آواره ام هر کو و هر سو

 

*************************

 

حلولي کرده مه در روي دلدار

دل آواره ام را کــــــرده آوار

طـلـوع مِــهر او در دل درآمد

مـرا کــرده گل ماهــم هوادار

 

*************************

 

هر دمــي دارم هوس را روي او

         مي دود دل راه او ، در سوي او

دارد اســراري دل ســوداي ما

 درگــهي دارد دلم در کوي او

در سـرم دارم هـواي روي ماه

مـهـر او را در دلـم ده اي الاه

مي دود دل در هواي کـوي او

کي رسد هموار گردد کوره راه

 

*************************

 

مــه مـــا لالـه آورد هـــمره عود

    رسد عــطر گل او کـــوي موعود

کــه آوردم گــلـي عـطري دلا را

    که گردد هر دلي مسرور و مسعود

 

*************************

 

سرمــه آور که عروس آرائي

  روي او عــطـر گلـي آلائي

موســم لالــه و آلاله و گـل

   رو که در دام مـهي آسائي

هر سحري آورد داس هرس صرصري

    در دل صــحرا دَوَد در ره هـــر سروري

مي رود او هر دري هر دمي و هر وري

    طـره گل مي دَرَد در هـــوس گوهـري

 

*************************

 

روي را کــرده سراسر همه گل

     صــد دل آورده مهم در کـاکل

گــر رســد موسم وصل دل ما

      مي رسد ما را صُُِراحي هاي مل

 

*************************

 

سر در آورد لاله ها در کوي او

کرد معطر عطر گل را موي او

راه طــراري و مــکــاري دل

درس داده هر کسي را روي او

گردد ملک هر آدمي مــهروي او گردي اگر

گل مي رود سوي دگر در کوي او گردي اگر

ماه دلارا حــاکمي در هر سر و در هر دلـي

راه دگـر مه مي رود گــر سوي او گردي اگر

 

*************************

 

در ســرم دارم هوائی در سحر

کــی رسد ما را همای دادگر

درد ما را گر که او کــرده رها

مــی روم سـوی دلارای دگر

 

*************************

 

صـراحی ده مـــرا ای مه مـکرر

   که کرده عطر گل می را مــطهّر

مگر گل در سرو رو داری ای مه

    که ما را می رسد عــطری مُعطّر

کرده عروسی گل هوای او در سرم

وسوسه ای در دلم کرده مه سرورم

وعده وصلی رسد سوی دل واله ام

رحــــم اگر آورد مالِکِ مُلکِ حَرَم

 

*************************

 

سـوی گـلی گـر رَوی کوی دلارا رَسی

   روی مـــه او دهـد عطـر گـل اطلسی

می دهد او لعل رو هر که رود سوی او

   ســائل درگــاه او گـردد اگر هر کسی

 

*************************

 

دل را مـگر گم کـرده ای در طُّرهای موی او

   ره را مـگر گـم کرده ای در وادی هر کـوی او

آواره و رســوا دلی در دام و روی و مـــوی او

    دائم و هر دم می روی در سوی او در سوی او

لـولی ماهی در آمـد سـوی ما

     مـالِکِ مُــلکِ دلـم گُلروی ما

مَـــحرَمِ اســرار مائی ای مـها

     می دمی عطر گلی در کوی ما

 

*************************

 

کسی گم کرده دل در کوی دلها

  کـه ما را کرده ای رسوای رسـوا

هــلالی در سـر هـر موی داری

   کـه دل در دام او گم کرده ره را

 

*************************

 

کـی رَهَد درد دل رسوای ما

کو دلی گردد دگر مأوای ما

کی مرا آسوده می دارد دلم

کی رسد در کوی او آوای ما

سـرود لـــولی مـا هـــمره عـود

در آمـد در سحر در کـوی موعود

کــه آوردم گُـــلِ آلالـــه هـا را

که گردد هر دلی مسرور و مسعود

 

*************************

 

هـمدم هـر لاله صحـرائی ام

در سر هرکور سدر سوائی ام

طره مو عطر گل دارد مـــها

کی مرا عطری دهی آرائی ام

 

*************************

 

حصاری کرده سروی دور گلها

رسـد کی عطرِ گل سوی دلارا

مرا صـرصـر مدد ده موسم گل

که عطری گل دهد دلدار ما را

آگـــهی ام داده مــرا لالـه ای

   سوی مهی گر که روی واله ای

در دل مـــا همهمه ای داده او

   کـــــرده الـم دور مرا هاله ای

 

*************************

 

دردسـرها داده دل مـــا را اگر

   می دهد هر دم سروری را دگر

گـــر دهد دوری او مــا را الم

    دارم آمــــالی رسد ما را سحر

 

*************************

 

در رگ گل می دود هر عطر عود

کرده عـــطر کــاکُلِ گُلها صعود

کــرده مَـــسرورم هوای کوی او

می دهد سَر سُهره و ساری سرود

هـمراه لاله و گــل مــهروی ما در آمد

   ده وعده ای که دل را سالار و سرور آمد

آرام کـــرده دل را ، آواي طـائر و سـار

   در مـوسم گل و مُُل دوری ما سـر آمـد

 

*************************

 

در آمــد مـاهــرو مـا را دهد حال

دهـد وصـلـی و کـامی و هم آمال

اگــر مـا را دهـد لــعل گـــــوارا

دل و سر می دهم هم مال و اموال

 

*************************

 

ای سـرور دلـهـا ، ای لالـه حـمرا

 داری سر هـر طره مـو ، عـود مطّرا

آور ره دلـداده کـمی رحـم و مدارا

 کی می دهی ام کام دلی سروِ دلارا

کــرده مأوا مهر مهرو در دلــم

      کی رسد گردد وصالی حاصلم

دَر رَهِ دلـــدادگی هــا مي روم

      و الــه و آواره ای گــر سـائلم

 

*************************

 

مـــهی  و ســــروری عــلی

     سَــر دَرِ هـر دَری عــلــی

مــالــک عــالمــی عـــلـی

    در دل و هر ســـری عــلی

 

*************************

 

کـم کـم در آمــد روی گل

  عطری رها کــرد موی گل

هر ســوی صحــرا لاله داد

 عــروس گل درکــوی گل

کـو دلارامــی کــه کــامی آورد

  ســـوی ما گـردد سـلامـی آورد

کسی رسد مهروی ما در کوی دل

  در ســـر هــــر مـو دامـی آورد

 

*************************

 

در آورد هُـــدهُـــدی آوای داود

که داری طالعی محمود و مسعود

سوار عــطر گــل رَه سوی ما آر

که دور سَــعد دارد راه محــدود

 

*************************

 

مـه مـا لالــه آورده ســـر رود

      رَهِ دلــداده ها را کرده مسـدود

کـــه در درد و الم آواره گـردد

     کسی کو دل دهد در راه موعود

عالـمی اســرار در دل دارد او

سِحرکـاری دارد او در دام مـو

راه و رسـم مِـهر دل را دارد او

داده او را درس دل هر لاله رو

 

*************************

 

کــی رسد مـهروی مـا هـمــراه گـل

 کـی دهـد مـــا را مَــه ما رطل مــُل

هر کسی را در سماع آرد هوای کوی او

مـوســم گلــها درآرد رود آوای دهـــل

 

*************************

 

طـــراح هــــر دردِ دلــی

   آری گُلـی در هر گِـــلی

مــــهـروی آرام دلـــــم

  در سِـــحر هر دل کاملی

اگـر اهل دلی رو سـوی ما آر

که آرامم دهی مهروی دلـدار

دلم دارد هوس مهر و مهی را

ره دلدادگی کی گردد هـموار

 

*************************

 

دام رهــم کــرده ای سلسله موی را

سـدر هـم کـرده ای لالـه هر کوی را

آمده اِی مه گدا ، کرده دو صـدها دعا

کی دهی ام در سحر عطر گل روی را

 

*************************

 

کو سواری که رسد در سحری

      آورد طــالع ســعـدِ دِگـــری

دهـــد اســرار الـــهی مـا را

      آورد مــهر و مـهی در سمری

درهای و هــوی موسم آلاله و گل آمدی

   ای ماهـرو همراه عطرُ و عودِ کاکـل آمدی

مـسرور کــردی ای مها ما را رَهِ دلدادگی

    هـــمراه رطل لــعلِ رو آلـودهِ مُل آمدی

 

*************************

 

حـال مسروی دهی رطلی دهی

     لــعل رو را گر دهی مـا را گهی

حــال سُکری می رسد ما را اگر

     کام و وصلی را دهی سال و مهی

 

*************************

 

دلی گم کرده ام در کوی مهرو

دوا و مـــرهم دردِ دلـــم کــو

مـــرا کی می رسد آرام دلــها

دهــد مـا را سروری کـاکل مو

دل هــوس کــرده مــه مـهرو را

مـی دوم ســوی مـهی هـر کـو را

دوره وصـــل کـهِ حـاصـل گـردد

دهــدم عطــر گــل هــر مــو را

 

*************************

 

داد دل را کـی دهد مهروی مـا

                      کـــی رسد مَکّاره مـا سوی ما

وعــده وصل مرا کـی می دهد

     کی رسد درموسم گل کوی ما

 

*************************

 

مهر و ماهی را که دارم در اِرَم

می دمی در دل مرا ای مادَرَم

سـَــروَرِ و سـَـروِ دلارا وگــلـی

می دهی هردم مرا مِهر و کَرَم

کــرده ای مـهر دو عالم درسرم

      مرهـــم دردی مرا ای مـادرم

ای که درهرگام داری صــدا اِرَم

      کی دهی راهی مرا سوی حَرَم

 

*************************

 

طلـوع طـالع سَعدم سحرگاه

در آورد ماه را درسوی درگاه

وصـالم داد و سِـرّ مهر دل را

دل رســوای مـا را کرد آگاه

 

*************************

 

عـروس ما، گل مهروی ما را

        هــوا در موسم گل کـرده آرا

سرود سهره ها درهرسحرگاه

ســرکوی دلارا کــــرده آوا

وسوسه کرده مــرا عطر گل کـوی او

  داده مرا رطل می لـــعل گل روی او

هر رَهِ کــو گَر رَوَم می رَسَدَم کام دل

           هردم و هر سو رسد عطر گل موی او

 

*************************

 

دهد حالی مرا مهروی ما کِی

       هوس دارم دهد رطلی مرا مِی

مــرا وصــلی دهـد آرام دارد

       رســد ما را اگـر روی گل وِی

 

*************************

 

هـوا عــطرگــل آلالـه آرد

ره هرکوه و صحرا لاله کارد

مرا داد آگـهی مهرو درآمد

 دل   آواره   را   آرام  دارد

سـروسهی دلاسـا لاله گل دلا را

دردام مــو درآورده اوعسکرای را

صدوولوله درآمد درهرسو اوهرسو

داد آگـهی که دلــدار آمده مدارا

 

*************************

 

مـــوی را دام رَهِ مــــــا کـرده ای

     در دلـم ای مــاه مــاوا کــرده ای

روی گـــل را گــرکه رسوا کرده ای

    درد مـا را هــم مــداوا کـــرده ای

 

*************************

 

دل می دَوَد درســـــوی او

     دردام ِمـــــوی و روی او

 هـــــم والــــه و آواره ام

     هـــم در ره و درکـوی او

دارد هــرلاله مـگر عَطرِ مـه طَّرار را

در ســماع آورده او سوداگر سالار را

گروصال اورسد در موسم گل هرسحر

مــرهم دردی دهـد دلداده و احرار را

 

*************************

 

ای کـه در عــالم دل لاله حـمرا داری

کــرده ای دل را مگر کــارگه عطاری

در مــــداوایِ دلِ ســـــــودای مــا

هرگلی را که هوس کرده دلم می آری

 

*************************

 

کرم کرده اي لعــل رو را دهی

   دهی مرهم ِ درد ما را گـهی

 ره وصـل مـا را اگر در سـری

   مــرا ای گـلا سروری ومهی

دلـی آورده ام درکـوی دلدار

      مرادم کي دهد مهروی مـکّار

هــوای موی او کـرده دل ما

       رود در طُــرّهای مـوی طَرّار

 

*************************

 

موسم گل اگررسد رطـل دمادمی دهـی

   وعده وعهد ادا دهی ای مه ما گهی گهی

مـوعد وصل کی رسد کام دلی مرا دهی

    دوای درد ما دهـــی ای مه ما هر رهی

 

*************************

 

صــراحی مـی لـــعل گـوارا

         مــرا کـی می دهد ماه دلاسا

مرا حالی دهد سود و سروری

 اگــر دل را دهــد مـارا دلارا

دود و دم آماده کردم ماهرو رو آورد

      لالـه حـمرای مـا را در سـرکـو آورد

عـــطـــر او مـا را دهــــد آرام دل

      در دلـــم گــر مــهر مــهــرو آورد

 

*************************

 

ســـرو دلارا رَهِ مـــا آمــد

حو رو ملک حرمسرا آمــده

طالع ما سوگلی ام سوی ما

هـمره صد عـور و اِدا آمــده

 

*************************

 

اگــر آرد طــلوع مـاه مرادم

       دهد کامی مـرا مهروی  را دم

مرا وصلی دهد هم داد دل را

       دهد گرمی ، رَهَـد کارکـسادم

گرسـوی مـا رو آورد در موسم گل مـاه ما

   گردد دعای اهل دل در راه و درهمراه ما

صحرای دل گردد حرم گرگام آرد سوی ما

   گردد هلال موی اوهم دام وهم درگاه ما

 

*************************

 

گــره آورده در هـر طـره مـو

  دلـم در دام آرد مـاه مهرو

مـرا عـطر گل او داده سـُکـری

  دَوَم در راه او هرسو و هرکو

 

*************************

 

مــحروس کـرده ای ، دل رسـوای مـــا اگـر

  کی می رسد مرا که دهی لعل می دگر

ســر داده ام کـه دل دهـی ای مـاه مـاهـرو

  کــردم دعـا کـه کـامـروا کرده دادگـر

رَهِ ما را دلارا کـرده مـحصــور

      دل دلداده گردد سحر و معمور

ســـر هر کـو رسـد عطر گل او

                       دلم را روی مهرو کرده مسحور

 

*************************

 

گــواهی داد لاله درد ما را

   کـه داده صدالم ما را دلارا

رسـد مهرو دهد لعل گوارا

   الهـا کـی دهد داروی ما را

 

*************************

 

ای سـائل وگـدای درِکــوی احــمـدی

    ای ســالک مُسـّلمِ اســلام ســرمـدی

مِهرو وِلاي مالِكِ دل اي كه در دِلــــي  

    آوا دهد ملك كه در ره و رسم مُحمّدي

هوس دارد دلم در موسم گل

 دهـد ما را دما دم ماه ما مُل

مـــرا آرام دل دارد دلاســا

  روم همراه عطر موي كـاكُل

 

*************************

 

آلالـه کـرده عـطر گلی را حواله ام

  عــطر کـاکل گـــل کـرده واله ام

هر سـوی روم همره ما می دود گلی

   هــمواره در مـحاصره عطر لاله ام

 

*************************

 

مـده مـا را مـها رطل دمـا دم

       که لعل رو دهد می را همه دَم

اگـــر رو آوری درکــوی گلها

       مها گـردی مرا همکار و همدم

مه ماه همره گلهـا در آمد

     صدای طائـر صـحرا درآمد

مرا ای دل صراحیِ دگر دِه

     که مسروری کام ما درآمد

 

*************************

 

مصمم آمدم ای مه دهی کام

   مــرا  آرام  دادی  ای  دلارام

اگـــر آماده ای دلدار گردی

    رهـــا کردم دلم در طره دام

 

*************************

 

راه طـراری رود درکــوی ما

   درس مکاری دهد مهروی ما

در دل سـودای ما گلروی ما

   آورد درد و الــم را سـوی ما

موسم گل لاله ای آورده عطري آگهی

     آمده درکوی ما ، هر سوگلی ماهی ، مهی

و اله و آواره ای آماده شو رو سـوی او

     رطـل لعل رو دهد دلـدار هر دم ده دهی

 

*************************

 

مـوسم ارطاه گل کــو طـائری

   گردد او را همدم و هم همسری

آمـده دُّر مَـطَــر درروی گـل

   او درآرد سـر وَ گـردد سـروری

 

*************************

 

گـرگِرِهی در سـرِ سلسله مـو آورد

  دردل دلـــداده ها وِلـوِله رو آورد

دام دگر دارد او گر كه رسد ماه ما

  هلهله ای کوی ما در همه سو آورد

عطرگل را کرده بر صرصر سوار

     ســـوی ما آرد سُروری کردگار

طالــع سعدی مرا کی می رسد

     کـــام دل را داده گردم وا مدار

 

*************************

 

کوی دلداده طلوع کرده مهی

        دام دل آورده او در هر رهــی

صــد گره آورده درهرطره مو

        مـی رسد درد و اِلم ما را گهی

 

*************************

 

داروی دلـــها ، عـطر گـل ، آلاله را گم کـرده ام

     هم رطل می هم لعل او هم هاله را گم کرده ام

کـو کـس که آرد همرهي در کـار دل مـا را کمی

     آواره ام در کـوی دل هم لالـه را گـم کرده ام

کــرده هـدر عـمر مـا ماه دلارای ما

درد و اِلـم می دهد دردل سودای ما

کــــرده درو هردلی آمـده در راه او

کـی رسَدَم مِهـر او در دل رسوای ما

 

*************************

 

اوای طائر می دهد درسـی دل ودلدار را

   داری هـــوای وصل او آماده کردم کار را

سر درره دلدار ده گر کام دل داری هوس

   همراه و همدم گردد او داری اگر اسرار را

 

*************************

 

می دود هرسوی ما عطر گــلی

      اگــهم کـرده کـه دارد کـاکُلی

گر سَـحَر مهروی ما کامـم دهد

      مــی رسد مـا را صُـراحی مُـلی

دلـــي دادم صِـله ، مـــاه دلارا

ولــی هــر دم گله دارد مه ما

سـری دادم دهد کــام دلــم را

ولی او می دهد صد وعده ما را

 

*************************

 

اهـل دل کو کـه رود سوی حـرم

    سالـکی کـو کــه رود راه کـــرم

همه سر درسر مالی و هوای دگری

   کوسواری که دوا آرد وگردد مَحرم

 

*************************

 

ای دُرّ مَــطَر لالـه ســواری

    حـالا گــوهری عـطـر داری

 رُو رُو که رَوی و رود گردی

     ســالاري و سـَروَرِ صحاری

دهی مـا را اگـر لعـل گـوارا

      مـرا آرام می داری  دلارا

اگر درسر ، سَرِ سودای داری

      روی هر رَه، روم راه مدارا

 

*************************

 

می روم راهی که مرگ ودرد گردد مَسلَکَم

داده ام ســــر داده ام دل ،  ســالــکــم

هـــر هـوس داری دهـم ای ماهرو آرام ما

در ره دلدادگـــی سوداگــــری را مـالکم

 

*************************

 

می رسد کی دهدم آمالی

    که دهم دل دهدم اوحـالی

حاصل عمر مرا کرده هدر

    داده او وعــدهَ ماه و سالی

دلارای   دلاســـــای  دلارام

 دلـم را کرده ای در طُّْـره دام

رَوی هر سـو دلم هـمراه داری

دل رسوای ما را کرده ای رام

 

*************************

 

کی مرا دلــدار می آرد سَمــاع

        ســائلم درکوی اوهردم مطاع

عــمر مـا را ماهـرو کـرده هـدر

        وعــده وصلی دهـد گـاهِ وداع

 

*************************

 

رطــل می در لـعل رو داری اگر

         ده صراحی را هوس دارم دگر

 وعده وصـلی دهی هردم مــرا

وَعــده داده رسد در هر سحر

اي كه داري رطل مي در لعل رو

    كـي دهـي كــامي مرا اي ماهرو

حــاصل عمرم هدر كردي دو رو

    كــي دهـي دلـداده را سِـرّ مـگو

 

*************************

 

عطر او در سوی گلها می دود

در رهِ روح دل مــا مــي دود

در ره مهـروی ما دل هر دمی

ســـوی دلدارِ دلاسا می دود

 

*************************

 

هــر طائر گلهاي مـا آوای لالا را دهد

      گهواره های لاله ها عطر دلارا را  دهد

        آوای رود کـــوهسار آرام مـی دارد مرا

      آرد دواي درد را راه مـــداوا را دهــد

کی مرادم را دهد درهرطلوعی درسحر

    در رکوعم آورد صد دُّر و صدها هم گهر

لاله ها آلاله ها در سوی ما درکوی ما

     عـــطر گل را آورد همراه هر دُرِّ مَطَر

 

*************************

 

آگـهم درعرصه دل رسم وراه کار را

       می روم ما را دهد هر سّر او اسرار را

درســر هر دار هر گل سّراللهُ و صمد

       مــی دهد مهرالهی ، سالِکِ احرار را

 

*************************

 

سوی گـلی گرروی کوی دلارا رسی

روی مـــه او دهد عطـرگل اطلسی

کام دهد هرکه را گرکه رود سوی او

سـائل درگـاه او گردد اگر هر کسی

موی درهـم کرده ای مـهروی ما

      گـم رَهَم کردی مرا درکوی ما

صـد اَدا آورده ای مـرگـم دهـی

      طره ها را دام کردی سـوی ما

 

*************************

 

هـــمدم هـر لالهِ صـحرائی ام

       سوی هرکوئی رسد رسوائی ام

طــره مــو داری و دام دلــی

      کــی رَهَد درد دِلِ سـودائی ام

 

*************************

 

دادگر مهر و مـاه داده کمال وکلام

     درره او آوری حمدِ اَحَد را مدام

در ره دادار هم می دَوَمُ و می روم

    مهر الهی دهد کارگهــم را دوام

گـــر مـــرا رطلــی دهد دلـدار مـا

      آورد آرام مـــــا ســالار مــــا

موســم گُل کـی رسـد کامی دهــد

      سَـروَرِ مـا  سَـروِ ما  سـردارِ مـا

 

*************************

 

گر هـوس داری گُلِ رویِ مَهِ مکارها

  سردراری در رهِ سِّرِ گُلُ و اطـــوارها

همره عطر گلی رو در سرای لاله ها

  همدم آلاله ها گردی و هم دلدارها

 

*************************

 

در دلم آورده مَهرو درد وآه

     سردهم در ره او در هـر راه

واله ام کرده مرا ساحِرهِ ای

    کرده آواره دلم را همه گـاه

درسَــرَم دارم هوای روی ماه

   مــهر او را در دلم ده ای الاه

می دود دل در هوای کوی او

   کی رها دارد مرا هر درد وآه

 

*************************

 

عطر مهرو هــمره او می دود

در ره دلـداده هر سو می رود

کرده ماوا هر دمی مَه روی او

سوی ما روی مه او مـی دمد

 

*************************

 

کـــی رسد درد دل مـــا را دوا

     کـــم درآور ای مــــه رسوا ادا

می روی سوی دگردل می دهی

     کـــرده ای دلداده را ای مه رها

آمــدم درراه دل کــردم دعا

        درد ما را کـی مـها داری رهـا

همره دلداده ها هر سوی روی

مـی دهی درد دگر هردم مرا

 

*************************

 

کـــو دلارا ماهروئی که مرا کام دهد

       وعـــده وصل مــرا داده وآرام دهـد

سر دهم درره اوگر که مرا در سحری

       هـرگدا را دهـد او مهری واکرام دهد

 

*************************

 

در لـحدم گررسد طُره هرموی او

  مرگ رهائی دهد عطر گل روی او

ساحره ای ماهرو کرده دلم را دوا

   و الــه و آواره ام درسرهر کوی او

ای دلا گـــرکام گردد حـاصلم

     مــی رود درد و مــلال هر دلم

گر که مهرو روی آرد سـوی ما

     هر ره ســـودای دل را عـامـلم

 

*************************

 

و الـه و سرداده هر سو می دود

      دل ره دلـدار هر کــو مـی رود

مــاه مـاوا کــرده روی مـاهرو

     سـوی دلــداده مه او مـی دَمَد

 

*************************

 

مـه ما مـي رود آلالــه آرد

  گــل داودي و هر لاله آرد

گلي دارد مه ما در سَرو رو

  مگو او را گل هر سـاله آرد

مـرادی ده مرا ای مــاه دلها

        که داری صد دوای درد ما را

دلـــم آرام گردد گـرکه آئی

دهـــی ما را مـها لعـل گوارا

 

*************************

 

ای کــه در هر سر مو لاله حمرا داری

       کـرده ای طــره مو کـارگـه عــطاری

داری ای مــاه دوای دل درد مـــا را

       هر ادا را که دلم کرده هوس می آری

 

*************************

 

گر رسد موسـم گل وعده دلارام دهد

دل رســوای مـرا حالی و آرام دهـد

هوس وصل اگـــر در دِلِ ســودا دارم

عــهد را کرده ادا ، لولی ما کام دهد

طلـوع کردی مها درکوی دلها

        مُعطَّر کـرده ای دلـداده هـا را

مرا گرهمدم و همراهی ای دل

مـگو سّر دل و اســرار مـا را

 

*************************

 

ای کـه در هر سر مو لاله حمرا داری

       کــرده ای طره مو کــارگه عــطاری

داری ای مــاه دوای دل و درد مـا را

       هر ادائی که دلم کرده هوس می آری

 

*************************

 

مه در آمـد و طالع مسعود

      آمده دور و دوره محـمود

آگهی دِه دهـد وصال مـرا

     در سحرگاه وموعِدِ موعود

درسـرم دارم همه سودای او

می دوم هر دم سوی آوای او

       دوری او کــرده عمرم را دِرو

کــرده مهر او مـرا رسوای او

 

*************************

 

روی مــــا و درگــــه  والای او

        کی رسـد در سمــع ما آوای او

طــره مــو را رها گـــر دارد او

می رسم درکوی و در ماوای او

 

*************************

 

دل هوس کرده صُراحیِ دگر

مرهمی کو دهدم وسوسه گر

سر دهـم در ره مهرو هـَر دَم

 کــام دل را دَهَــدَم ماه اگر

دلارا  نـو گـــلِ آلالـــهِ  ما

       درا مـاها كه گــردي لاله ما

مـگر روی مــهی داری دلارا

        هـلال موی کردی هـاله ما

 

*************************

  

طَّــرّه  مـــو را رها کـرده مـگر

     کرده ما را موی او وسوسه گـر

هردمی دل می دود درکوی او

     دل هوس کرده مِی لــعلِِِِِِِ دگر

 

*************************

 

وعده هــا دادی مرا مهروي مـا

     لالـــه وگل آوری در کـوی ما

وعده وصلی که دادی کی رسد

     هــم سروری آورد در روی مـا

گــوهری داده مــرا مادر مـا

مــهرهــائی در ره درد و دوا

گََــردِ راه گـام او را سرمه ای

 کرده ام ماهی دهد روی مرا

 

*************************

 

مه اگر مــعدوم و درگوری رود

  مـِهر اگـر در وادی دوری رود

مــادری دارم مـهی والا گـهر

   در دل ما حال مسروری رود

 

*************************

 

الــها داده ای  در روی مــادر

 مهی همراه صدها مِهر و گوهر

دهـم دل در ره او هــمره سر

 هـوای  روی او  دارم مُـــکِّرر

صدای رعـد کوهسـاری درآمد

       گـل طَّـرار و اطواری درآمـد

هـوا کـرده مُعّطر کوه و صحرا

       سـوی دلداده سالاری درآمد

 

*************************

 

ای لاله صحرائی مهروئی  و معصومی

    دلداده اگر کردی مصدومی و معدومی

مـحــرومِ احـــرار  و  آوای دلارائــی

  در طالع وصل دل مطرودی و محکومی

 

*************************

 

رسوا اگرکردی مرا در عرصــهِ دل مـالکی

      و الــه اگر کردی مرا در کار دلها سالکی

دوری و دردی داده ای در راه هر دلدادگی

      داری مـها در راه دل آمــاده سمّ مهلکی

ای مه ما لاله رو کـوی دگر مـی روی

    در راه دلداده ای سوی دگر می روی

ملک دلم عرصـهِ عور و ادا کـرده ای

    درهوسی سوی هرکوی دگر می روی 

 

*************************

 

طِلــسمِ ســاحریِ مـاه مکار

    دل دلــدادِه ها را کـرده آوار

دوصد دامی رها کرده ره دل

    سوی دلداده ها آورده اطـوار

 

*************************

 

سوی صحرا می روی ای ماه ما

کی رسی در کوی وهم درراه ما

لالـ‌‌ــــه وآلالـــــه را آورده ام

کــی رسد گردی مها همراه ما

گـو صُُراحی را دهد دلدار ما

     آورد آرام مــــا ســالار مــا

سر دهم در راه او گر دل دهد

    ســـرور ما سرو ما سـردار ما

 

*************************

 

درهــوای لالـه صـحرائی ام

در سر هرکو رسد رسوائی ام

والـه و آواره ام ای مــاهـرو

کی رود دردم مــرا آرائی ام

 

*************************

 

سـاحره ای اهل دل و ماهره

     روی ملک دارد و هـم طائره

هاله مو کرده رها گِــرد رو

    کرد مرا سِحریُ و هم هاکِرِه

رسوا اگرکردی مرا درعرصه ی دل مالکی

      واله اگر کــردی مـرا در کار دلها سالکی

دوری و دردی داده ای در راه هـر دلـدادگی

      داری مها در راه دل آماده سَم مُــهلکی

 

*************************

 

ای مـه دلدارما کـوی دگر می روی

     در ره دلداده ای سـوی دگر می روی

ملـک دلم عرصه عور و اَدا کرده ای

     سوی دل مَحرمُ وگویِ دگر می روی

 

*************************

 

کتو دلارامـی دوا را آورد

  مرهــم و راهِ رهـائـی آورد

واله و آواره ام درکوی او

  رحـم را سوی گدائی آورد

دلم کـرده هوای کـوی او را

     هوس دارم گل مهروی او را

اگر همـراه ما دلدار گــردد

    دهم دل را ، عطر موی او را

 

*************************

 

دارد هرگل عطر روی هر مه و دلدار را

         در سـماع آورده او دلداده و احــرار را

رحم آرد در دلم مهروی مـاه سرمدی

 مرهمی ما را رسد گر آورد اطـــوار را

 

*************************

 

گردهـی رطل دمـادم هرگاه

      کــرده ای سّر دلم را آگـاه

گر دهی کامي ، ای مهرو مرا

      می روم در ره دل در هر راه

کـرده مکاری کـه آرد سوی دل اطوار را

       موی او ما را دهد صد سِّر و صد اسرار را

می روم در کوی او درموسم گل هرسحر

       در ســلاسـل مـــوی او آرم دل آوار را

 

*************************

 

در ســماع آورده دل را مـاه ما

    عـــطر گل آورده او در راه ما

مِـــهر ما را گر که در دل آورد

    گردد او هم همدل و همراه ما

 

*************************

 

در آمـد گل سَــحَر مهروی ما کو

  مــه گلــروی ما در کوی ما کـو

دوای درد مـــا دارد مـــه مـــا

   رهـا دامی که کرده سوی ما کو

مهر طلوع کرده درسوی دلارای ما

        کــرده مطّلا گلِ روی دلاسای مـا

کرده عروسی دگــر روی دلارام را

دام دگر آورد در دل رسوای مـــا

 

*************************

 

طـائـر ما کــرده آوا درسـحر

موسـم گــل آمـد و دُِّّرِ مَطَََر

درصُـراحـیِ گلی مُل کرده او

داده هر دلداده را سُکر دگر

 

*************************

 

لـعل گوارای او رطل دلارا دهــد

روی مــه او مــرا لـؤلـؤ لالا دهـد

درحـرم کوی او می رسد آوا مرا

 طائر دل وعده سودی و سودا دهد

عـــالم آرا کی دهی ما را مهی

     هــمدمی گردد مـرا و هـمرهی

کی رسـد ما را دهی روی گلی

     گر هـوس کردم دلارا را گـهی

 

*************************

 

عهد کردی دل دهی کی می دهی

راه مــا گـم کـرده ای سـرو سهی

داد دل ای مــاهرو کـی می دهی

آوری در ســوی مـــا روی مـهی

 

*************************

 

گر رسد مهر  اهورا در دلم

     عـالم آرا آورد مَـه درگِــلَم

می روم درراه او دل را دهم

     گر رَسَم در درگه او کاملم

طلــوع مـهر دُّر و گــوهر آورد

   حـــماسه های مِهرِ داور آورد

مگر او ســاحری در کــار دارد

   که در گِل لاله های اَحمر آورد

 

*************************

 

رهـا کـرده عروس گـــل ردا را

     سوی دلداده مــی آرد دوا را

هـوا سُکر آور و مسـرور و هردم

      دَوَد هرسو که آرد عطرهـا را

 

*************************

 

کــی دهد کامی مــرا دلدار ما

    گــردد او هم سرور و سـالار ما

سر دهم در راه او در کــوی او

    گر رسد مهروي ما در کـوی ما

کی دهد طالعِ سَعدَم آسی

دام رها گردد رَهِ هر طاسی

مددی گر که مرا روی دهد

رســـدم گوهری و الماسی

 

*************************

 

عروس مائی و طاووس مائی

مرا در راه هر دردی دوائـی

مه و مهری مرا ای ماه دلها

مرا گاهی دهی گردم هوائی

 

*************************

 

درآمـد مـــاه ما ، آرد دوا را

ولـی درد و الـم آورده ما را

دل رسوا ، هوائی در سرم کرد

الهــی رحم ده درد گـدارا

در ره دل کرده ای رسوا مرا

       کـی دل ما را مها داری رها

داده ای اسـرار دل را آگهی

       درسر هرکوه و صحرا و سرا

 

*************************

 

طَّــرارِ صـــد عـــور و ادا

 مـــهروی گــل آرای ما

رســوای عامـــم کرده ای

 دِه درد دلـــهـــا را دوا

 

*************************

 

کِلکِ سَّحارم عروس آرای ما

        کـامکار سـرمدی کردی مرا

هردمـی آری گــل آلالـه ای

        طالع سعدی دهی در ماسوا

عروس آرای ما کِـلـکِ سحارم

       که کردی در ره دل کامکارم

درآور عطـر گل را در کُلــاله

       که دراسرار دلـــها سر درآرم

 

*************************

 

مَطَر آرد گُهــرَ در روی هرگل

دلارائی دهـد درمـویِ کـاکُل

کَرَم دارد دَوَد در کوه و صحرا

دهد  رطل گل هر لاله را مُل

 

*************************

 

اگـر در طــره ها آری ســلاسل

   مـــرا آواره مي دارد مــــها دل

مرا کی می دهی کامی و وصـلی

    دوای درد ما کــی گردد حاصل

 

صفحه 2 صفحه 3

بعدی

 

کلیه حقوق قانونی این سایت در انحصار دکتر سید احمد مشیری شریعت پناهی میباشد .

هر گونه کپی برداری به هر نوع بدون ذکر منبع ، غیر مجاز بوده و پیگرد قانونی بهمراه دارد .